Μελέτη και κατασκευή νέων κτιριακών έργων


Στο τεχνικό μας γραφείο εκτός των στατικών μελετών ασχολούμαστε με τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων έργων,
καθώς και την έκδοση των αντίστοιχων αδειών που απαιτούνται. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε και να συνεργαστουμε με αξιοπιστα συνεργεία, αναλάμβάνοντας τον συντονίσμό τους προκειμένου να αποπερατωθεί οποιοδίποτε έργο. Ιδιαιτερα στις μεταλλικες κατασκευές όπου η εφαρμογή τους ειναι ολο και πιο συχνή υπάρχει η απαιτουμενη εξειδικευση για την αποπεράτωση του οποιουδιποτε κτιρίου.

ZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoom